MVS Brno

MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ, z. s.

SOLNIČNÍ 12, 602 00 BRNO,

TELEFON: 542 21 03 88,  IČO: 462 152,  E–MAIL: mvsbrno@seznam.cz


                                                                     I.
     Muzejní a vlastivědná společnost v Brně navazuje na činnost Musejního spolku v Brně, založeného na ustavujícím shromáždění v brněnském Besedním domě za předsednictví MUDr. Jindřicha Wankla v neděli dne 4. března 1888, k podpoře české vědy a kultury v tehdejším německém Brně. Spolek sdružoval vlastenecky smýšlející členstvo z celé Moravy a jako cíl si předsevzal vybudovat v Brně muzeum moravské kultury českého jazyka, zachraňovat a tam ukládat památky na minulost a napomáhat tak k hlubšímu poznání historie vlasti. Prostředkem k dosažení tohoto cíle se stalo jednak organizování archeologických výkopů a jednak vydávání Vlastivědy moravské – díla, které soustřeďovalo veškeré poznatky o Moravě a  místopisu jejich jednotlivých okresů.

    Roku 1900 předal Musejní spolek své archeologické, numismatické a archivní sbírky Moravskému zemskému muzeu v Brně, které se tak od tohoto okamžiku stalo muzejním ústavem Moravy nejen německého, ale i českého jazyka a přislíbilo poskytovat spolku bezplatně prostory k jeho činnosti.

     Roku 1979 byl MS přeměněn podle zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních v Muzejní a vlastivědnou společnost. Organizační řád v původním znění je otištěn ve Vlastivědném věstníku moravském 31, 1979, s. 259–262. V souladu se změnou OZ byla MVS o. s. rozhodnutím Krajského soudu Brno dne 14. října 2014 přeregistrována jako MVS z. s. (zapsaný spolek).

     MVS v Brně je dobrovolnou, nestátní a samostatnou organizací bez vazby na statní rozpočet či rozpočty územních celků, sdružující jak amatéry a profesionály pracující v oboru, tak i pouhé příznivce, jejichž jediným podílem jsou sympatie s činností společnosti a její hmotná podpora.


                                                                  II.

     V současné době je náplní činnosti MVS v Brně soustavné studium nejstarších i novějších dějin Moravy, případně i Slezska, popularizace a propagace výsledků tohoto studia, a to především v těch tématických oblastech, které zůstávaly a zůstávají stranou zájmu ústředních badatelských institucí. Jde o dějiny politické, historické, kulturní, ale i národopis, archeologii, pomocné vědy historické, a to v rozsahu historické vlastivědy.

     Svého cíle chce MVS dosáhnout především organizací a podporou vlastivědné práce, úzkou spoluprací s vlastivědnými kroužky, přednáškovou, exkurzní, zájezdovou, publikační a ediční činností. Jsme totiž přesvědčeni, že informace vysoké poznávací hodnoty mohou zprostředkovat nejen profesionálové v oboru historie, ale i vlastivědní pracovníci – amatéři, činní i mimo tradiční centra vědecké práce.

     Naše společnost spolupracuje s muzei, především Moravským zemským muzeem v Brně, vysokými školami, archívy, ústavy památkové péče, knihovnami a vědeckými ústavy celé Moravy a Slezska.

                                                              III.

     Členem MVS v Brně může být každý zájemce o historickou vlastivědu Moravy, který chce, ať již aktivně či pasivně, napomáhat při jejím poznávání a popularizaci, a tím přispívat k posílení národního vědomí a vlastenectví. Vedle pasivní účasti na činnosti přednáškové, zájezdové a exkurzní se členové mohou podílet podle svých individuálních možností a schopností aktivně na práci v sekcích, či mohou publikovat výsledky svého bádání na stránkách VVM.

     Členský příspěvek činí  200,– Kč, pro důchodce, studenty a nezaměstnané 100,– Kč, pro právnické osoby 500,– Kč ročně. Volba konkrétní výše příspěvku v daných mezích je libovolná.

     Finanční prostředky na svou činnost získává MVS jednak z členských příspěvků, ediční činnosti a jednak z darů jednotlivců i organizací.

                                                              IV.

     Význačnou součástí činnosti členů MVS je jejich aktivita publikační a ediční. Snažíme se totiž vésti naše členy k tomu, aby výsledky svého bádání zpřístupňovali ostatním zájemcům formou článků a monografií. Z pera členů MVS vyšlo tisíce stran a desítky knih, které rozšířily znalosti o Moravě ve vzdálené i blízké minulosti. Na tomto poli poskytujeme servisní službu při vydávání dějin míst, závodů a institucí. Pro jejich potřeby jsme schopni zajistit kvalitní autory i lektory rukopisů, případně kvalitní tiskárenské kapacity se zkušenými technickými redaktory.

                                                               V.

     Vlastivěda moravská je monumentální dílo, které vydáváme už od roku 1897. Účelem je shrnout veškeré znalosti o příslušných oblastech a okresech Moravy. Do roku 2014 vyšlo 69 svazků, kde se popisují přírodní poměry, politické i kulturní dějiny, vývoj hospodářství, a to až do poslední doby.

     Poněvadž většina svazků Vlastivědy moravské je již vývojem poznání překonána, rozhodla se MVS zahájit vydávání Nové řady Vlastivědy moravské, která by ve všeobecné části Země a lid  shrnula veškeré nejnovější poznatky o přírodě živé i neživé, společnosti a kultuře Moravy. V této řadě vyšlo: sv. 1 - Neživá příroda (1992),  sv. 2 - Živá příroda (1997), sv. 3 - Pravěké dějiny Moravy (1993),  sv. 4 - Morava na úsvitě dějin (2011), sv. 5 - Dějiny Moravy:  1. díl – Středověká Morava,  sv. 6 -  2. díl – Morava reformace, renesance a baroka, sv. 7 -  3/1. díl – Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918 (1999),  sv. 8 - dosud nevyšlo,  sv. 9 - Svobodný stát a okupace (2004),  sv. 10 - Lidová kultura na Moravě,  sv. 11 - Literární Morava (2002), sv. 12 - Dějiny hudby na Moravě (2001),  s. 13 -  Dějiny žurnalistiky na Moravě (2013).

     Prostředky na tento ediční podnik získává MVS formou darů a příspěvků institucí i jednotlivců. Vyzýváme proto všechny zájemce o historii naší země, aby darem přispěli na vydání třetího svazku Dějin Moravy. Jejich jméno a bydliště bude uvedeno v tiráži díla, tak jak byla uvedena jména dárců v díle prvním a druhém. Proto žádáme o zřetelné a úplné vyplnění peněžní poukázky.

     Vlastivědný věstník moravský jako informační orgán všech moravských vlastivědných zájemců a kroužků začal vycházet už v roce 1946 a je určen ke zveřejňování výsledků badatelské práce členů MVS, k otiskování zpráv o vlastivědné práci na Moravě, o činnosti muzeí atd. Je nepostradatelný pro každého vážného zájemce o dějiny naší země z řad amatérů, ale i profesionálů, zejména pak studentů a učitelů dějepisu atd. Časopis má rubriku, kde hodnotí nově vydanou literaturu z Moravy a každoročně přináší přehled veškeré vydané literatury na Moravě a ve Slezsku a o Moravě a Slezsku.
     Časopis otevírá své stránky všem autorům z oborů společenských věd, pokud jsou jejich příspěvky zaměřeny na území Moravy, případně Slezska a podobnou tematiku. Významnější příspěvky mají anglický abstrakt. Od roku 2011 VVM náleží mezi recenzované, neimpaktované časopisy.
     Příspěvky mohou mít maximální rozsah 15 stran textu a v redakci jsou předkládány k lektorování specialistou oboru.
    VVM vychází 4× ročně v sešitech formátu B5. Předplatné činí 200 Kč pro členy, 240 Kč pro ostatní a do ciziny 11€. Jednotlivá čísla 50 Kč pro členy, 60 Kč pro nečleny, 80 Kč poštovné za 4 čísla.

                                                                VIII.

     Vlastivědná knihovna moravská je určena pro obsáhlejší studie, případně monografie vlastivědného zaměření. Tematicky byly zaměřeny na dějiny měst a míst, průmyslových a zemědělských závodů, osobností kulturních dějin země, ale i na archeologii, národopis a výjimečně na mineralogii. Viz rubriku PUBLIKACE.

                                                                 IX.

     Bibliografie a Prameny k dějinám Moravy jsou zaměřeny na vydávání především bibliografických souhrnů o jednotlivých okresech Moravy, případně o určitých tématech (např. bibliografie periodik bývalého Jm. kraje).  Jde o neobyčejně cennou edici, bez níž se neobejde žádný autor vlastivědných publikací, případně učitel dějepisu. Viz rubriku PUBLIKACE.

                                                                   X.

     Archaeologia historica je ediční řadou sborníků s referáty z každoročních konferencí o výsledcích archeologických výzkumů středověkých lokalit, tj. měst, hradů, kostelů, klášterů, vesnic, výrobních zařízení z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Viz rubriku PUBLIKACE.

                                                                  XI.

     Prameny k dějinám a kultuře Moravy je další edice, tentokrát určená pro monografie hodnotící výsledky pramenných bádání – ať již v oblasti historické, archeologické či další.Viz rubriku PUBLIKACE.

                                                                  XII.

Od roku 1991 rozšířila MVS své aktivity o novou činnost, kterou se staly exkurze. Jsou zaměřeny nejen po památkách a zajímavostech naší vlasti, nýbrž i do zahraničí. Exkurze vede kolektiv lektorů zaměřený speciálně na vlastivědnou tématiku navštíveného kraje či objektu. Každoročně je vydáván katalog, kde si mohou zájemci vybrat z několika desítek exkurzních akcí.


Vážení zájemci
     o práci Muzejní a vlastivědné společnosti, toto je stručný přehled naší činnosti. Podrobnější informace k některým úsekům Vám můžeme dodat písemně, elektronickou poštou, nebo při návštěvě či telefonním hovoru osobně.
     Jsme jedinou celomoravskou organizací, která si předsevzala téma studia a popularizace moravské minulosti, a to ještě v dobách, kdy tento námět mohl znamenat řadu osobních svízelí. Nahrazujeme tak to, co ústřední celostátní instituce ponechávaly – či musely ponechávat – stranou svých studijních plánů: poznávání dějin naší rodné Moravy a šíření těchto poznatků mezi jejím lidem.
     Dospějete-li k názoru, že Vaše zájmy jsou totožné s našimi, a že vlastně jen neznáte cestu, jak svoji lásku k rodné zemi a její minulosti projevit prakticky, pak nás potěší, stane–li se jednou z těchto cest Vaše členství Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Největší hodnotou Vašeho členství bude vědomí, že se trvale podílíte na již století trvajícím díle, které nese plody užitečné pro nás i naše potomky.

     Pokud se zatím takto nerozhodnete, vyžádejte si alespoň bezplatné zasílání zpráv o naší činnosti. Rádi Vám vyhovíme.


                            S přátelským pozdravem
                             
                            Výbor
                            Muzejní  a vlastivědné společnosti v Brně