Přihláška

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.,
    Solniční 12,
    602 00 Brno


                                                   Přihláška za člena

Příjmení, jméno, titul:………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliště:
   Ulice:……………č…………………………Tel:………………….

PSČ:………

Místo:……………………………………                                    

Povolání:……………………………………………

Číslo OP:…………………………….………………………………………

E-mail:……………………………………………………………………….

Datum narození:……………………………………………………………..
    Rodné číslo:…………………………………………………………………..

Objednávám zasílání
- časopisu Vlastivědný věstník moravský za níže uvedených podmínek:     ano         ne
- informací o činnosti přednáškové, ediční a exkurzní  :                           ano         ne

Členský příspěvek činí ročně 200,- Kč, pro důchodce, studenty a nezaměstnané 100,- Kč, pro právnické osoby 500,- Kč.

Vlastivědný věstník moravský vychází 4x ročně a informuje o nových poznatcích z moravských dějin. Předplatné činí pro členy MVS 160,- Kč a pro nečleny 200,- Kč + 80,- Kč poštovné a balné. Cena je uvedena bez DPH.

 

Podpis:………………………                            Datum:……………………..

Projednáno ve výboru MVS dne:…………………………………………….