Výbor MVS

                Volební období 2014 - 2018

   deváté volební období MVS (32. volební období MS)


Valné shromáždění MVS dne 30. září 2014 zvolilo nový výbor a revizory. Na ustavující schůzi nový výbor zvolil tajným hlasováním své funkcionáře a posléze určil jejich agendu:

P ř e d s e d n i c t v o   v ý b o r u:

PhDr. Pavel Michna, CSc., předseda a redaktor VVM, archeolog, pracovník odboru archeologie Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., 1. místopředseda, redaktor VM NŘ, historik a bibliograf, em. ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

PhDr. Zdeněk Fišer, 2. místopředseda, historik, redaktor VKM, Moravské zemské muzeum v Brně

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D., jednatel a zapisovatel, archivář a historik, vedoucí odd. správy a zpracování fondů Moravského zemského archivu v Brně

Č l e n   u ž š í h o  v ý b o r u:

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr., referent grantů, odb. asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 Č l e n o v é   v ý b o r u:

 PhDr. Emil Kordiovský, archivář a historik, em. ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

PaeDr. Ivo Martinec, CSc., referent přednášek, literární vědec, odb. asistent katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., referent grantů, historik, generální ředitel Moravského zemského muzea

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., hudební historik, em. profesor Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., archivář a historik, ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

Prof. PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc., referent exkurzí a přednášek, historik, em. profesor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Jaroslav Šimandl, referent vlastivědných kroužků, předseda Kulturní a vlastivědné společnosti Podvalák Bošovice

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., historik, Ústav historických věd Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

R e v i z n í  k o m i s e:

PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., člen, archivář a historik, Moravský zemský archiv v Brně

 Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., předseda, hudební historik, Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

PhDr. František Zřídkaveselý, člen, archivář a historik, em. ředitel Archivu města Brna.