Program

Všeobecné podmínky účasti na exkurzích MVS

     Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s. organizuje pro své členy, jejich rodinné příslušníky i další zájemce o historii a vlastivědu v souladu s § 3, odst. a) Stanov MVS kromě přednášek a vycházek i odborné exkurze v ČR i zahraničímprostřednictvím pověřené cestovní agentury. Úrazové pojištění pro cesty v ČR, cestovní pojištění do zahraničí a ubytování u vícedenních exkurzí zajistí účastníkům cestovní agentura.
     V ceně všech exkurzí v ČR  i zahraničí je zahrnuta doprava,  základní úrazové pojištění a lektor.  Vstupné není obsaženo v ceně.
     Děti do 15 let platí stejnou cenu jako členové MVS. Děti do 6 let, pokud není pro ně nárokováno samostatné sedadlo, platí pouze 10% z ceny exkurze (nejméně však 30,- Kč).
     Při přihláškách žákovských i jiných kolektivů poskytuje MVS na 20 přihlášených osob jedno místo zdarma pro učitele (event. jiné osoby).
     MVS si vyhrazuje právo upravit cenu exkurze, pokud by došlo k výraznějším změnám  cen služeb v oblasti cestovního ruchu. Pokud by se cena zvýšila o více než  10%, bude informovat účastníky o této skutečnosti a umožní jim i odhlášení bez stornovacího poplatku,
     Exkurze se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 33 účastníků. Pokud do 15 dnů před termínem  exkurze bude přihlášen menší počet, nebude exkurze uskutečněna a přihlášeným budou vráceny zaplacené částky v plné výši.
     Stornovací poplatky. Zrušení účasti na exkurzi je nutno provést osobně v úředních hodinách pro exkurze nebo  písemně (rozhodující je datum doručení). Při zrušení přihlášky činí stornovací poplatek 25,- Kč, u zahraničních exkurzí 30,– Kč. Pokud je přihláška zrušena v období 30 až 15 dnů před datem  exkurze,  činí storno 10% z ceny exkurze – nejméně však 30,- Kč a náklady vynaložené na rezervaci ubytování, jízdenek apod.
     Dojde-li k odvolání přihlášky v kratší době než 15 dnů před termínem exkurze, činí stornovací poplatek 50% z  ceny, pokud vynaložené náklady nebyly vyšší. Pokud se účastník k odjezdu ve stanovenou dobu nedostaví, nebo nemá platné cestovní doklady, nemůže uplatňovat nárok na vrácení zaplacené částky.
     Přihlášky a platby. Přihlášky na exkurze se přijímají vždy ve čtvrtek od 10.00 do 17.30 hodin v kanceláří MVS, Brno, Solniční 12, 602 00 Brno, tel: 542212614, fax: 542220345. Při podání přihlášky je nutno zaplatit zálohu ve výši 50% z ceny exkurze.
     Abychom odstranili event. delší čekání při osobním vyřizování přihlášek a usnadnili kontakt s MVS i mimobrněnským zájemcům, je možno zasílat přihlášky, nebo faxem nebo e-mailem současně s úhradou nejméně 50% ceny exkurze. CELOU ČÁSTKU JE NUTNO UHRADIT  NEJPOZDĚJI 30 DNŮ PŘED ODJEZDEM. Účastník, který neuhradí v tomto termínu celou částku, nebude do exkurze zařazen a zaplacená záloha nemůže být vrácena. Veškerou poštu týkající se exkurzí označujte heslem „exkurze“ a na poštovních poukázkách v oddíle „Zpráva pro příjemce“ uvádějte vždy číslo exkurze, kterou objednáváte, platíte a Vaše základní osobní údaje.
     Budeme rádi, když na přednášky, vycházky a exkurze MVS  upozorníte své známé.
     Pro školy  i jiné kolektivy může MVS připravit a uspořádat vlastivědné exkurze podle speciálního přání. Objednávky nutno zaslat MVS  nejméně 30 dnů před žádaným termínem.
 MVS může z vážných důvodů změnit lektora  a provést dílčí úpravy programu exkurze, pokud by to bylo nezbytné z důvodů technických, dopravních i jiných, které MVS nemůže ovlivnit.
Platnost všeobecných podmínek. Podpisem přihlášky - případně zaplacením zálohy - účastník exkurze prohlašuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.
Webové stránky: http://mvs-brno.cz/