Informace o exkurzích, přednáškách a vycházkách


 Upozorňujeme všechny účastníky našich exkurzí, že odjezdy autobusů budou vždy od Janáčkova divadla, Rooseveltova ulice, pokud není uvedené jiné místo odjezdu přímo u příslušné exkurze.

Všeobecné podmínky účasti na exkurzích MVS
      Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. organizuje pro své členy, jejich rodinné příslušníky i další zájemce o historii a vlastivědu v souladu s § 3, odst. a) Stanov MVS kromě přednášek a vycházek i odborné exkurze v ČR i v zahraničí prostřednictvím pověřené cestovní agentury. Cestovní pojištění do zahraničí a ubytování u vícedenních exkurzí účastníkům může zajistit cestovní agentura.
     V ceně všech exkurzí v ČR i zahraničí je zahrnuta doprava a lektor.  Vstupné ani další náklady (ubytování, místní doprava) není obsaženo v ceně.
     Děti do 15 let platí stejnou cenu jako členové MVS. Děti do 6 let, pokud není pro ně nárokováno samostatné sedadlo, platí pouze 10% z ceny exkurze (nejméně však 30,- Kč).
     MVS si vyhrazuje právo upravit cenu exkurze, pokud by došlo k výraznějším změnám cen služeb v oblasti cestovního ruchu. Pokud by se cena zvýšila o více než 10%, bude informovat účastníky o této skutečnosti a umožní jim i odhlášení bez stornovacího poplatku,
     Exkurze se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 33 účastníků. Pokud do 15 dnů před termínem exkurze bude přihlášen menší počet, nebude exkurze uskutečněna a přihlášeným budou vráceny zaplacené částky v plné výši.
     Stornovací poplatky. Zrušení účasti na exkurzi je nutno provést osobně v úředních hodinách pro exkurze nebo písemně (rozhodující je datum doručení). Při zrušení přihlášky činí stornovací poplatek 25,- Kč, u zahraničních exkurzí 30,– Kč Pokud je přihláška zrušena v období 30 až 15 dnů před datem exkurze, činí storno 10% z ceny exkurze – nejméně však 30,- Kč a náklady vynaložené na rezervaci ubytování, jízdenek apod.
     Dojde-li k odvolání přihlášky v kratší době než 15 dnů před termínem exkurze, činí stornovací poplatek 50% z  ceny, v době tří dnů a kratší 90% z ceny pokud vynaložené náklady nebyly vyšší. Pokud se účastník k odjezdu ve stanovenou dobu nedostaví, nebo nemá platné cestovní doklady, nemůže uplatňovat nárok na vrácení zaplacené částky.
      MVS může z vážných důvodů změnit lektora a provést dílčí úpravy programu exkurze, pokud by to bylo nezbytné z důvodů technických, dopravních i jiných, které MVS nemůže ovlivnit.
     Přihlášky a platby. Přihlášky na exkurze se přijímají vždy ve čtvrtek od 10.00 do 17.30 hod. v kanceláři MVS, Brno, Solniční 12, 602 00 Brno, tel: 542212614. Při podání přihlášky je nutno zaplatit zálohu ve výši 50% z ceny exkurze.
     Abychom odstranili event. delší čekání při osobním vyřizování přihlášek a usnadnili kontakt s MVS i mimobrněnským zájemcům, je možno zasílat přihlášky e-mailem současně s úhradou nejméně 50% ceny exkurze. CELOU ČÁSTKU JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI 21 DNŮ PŘED ODJEZDEM. Účastník, který neuhradí v tomto termínu celou částku, nebude do exkurze zařazen a zaplacená záloha nemůže být vrácena. Veškerou poštu týkající se exkurzí označujte heslem „exkurze“ a na poštovních poukázkách v oddíle „Zpráva pro příjemce“ uvádějte vždy číslo exkurze, kterou objednáváte, platíte a Vaše základní osobní údaje.
     Budeme rádi, když na přednášky, vycházky a exkurze MVS upozorníte své známé.
     Pro školy i jiné kolektivy může MVS připravit a uspořádat vlastivědné exkurze podle speciálního přání. Objednávky nutno zaslat MVS nejméně 30 dnů před žádaným termínem.
Platnost všeobecných podmínek. Podpisem přihlášky - případně zaplacením zálohy - účastník exkurze prohlašuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.
Webové stránky: http://mvs-brno.cz

 PŘEDNÁŠKY 

Přednášky se konají ve spolupráci s Moravským zemským archivem v přednáškovém sále MZA v Bohunicích a začínají vždy v 15.00 hod. Přednášky jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací. Vstupné dobrovolné.
Doprava do Bohunic autobusem i trolejbusem, výstup na zastávce Univerzitní kampus nebo Nemocnice – Bohunice.

VYCHÁZKY

Evidenční příspěvek: členové MVS 15,- Kč, ostatní 20,- Kč, studenti 10,- Kč, děti do 15 let 5,- Kč. Mimobrněnské vycházky 25,- 5,-15,- Kč; 5,-,30,-Kč. 
 Evidenční příspěvek nezahrnuje event. vstupné.
Vzhledem k limitovanému počtu účastníků na vycházkách je nezbytně nutné, aby se zájemci o účast přihlásili předem v kanceláři MVS v úředních hodinách pro exkurze (čtvrtek).