Přihláška na exkurzi

Číslo exkurze:

Příjmení, jméno, titul:

Adresa:

Rodné číslo :

Telefon, e-mail:

Člen MVS:      Ano - ne (nehodící se škrtněte)


   Spolucestující:

příjmení, jméno, titul:    adresa (je-li jiná):   člen MVS: ano – ne  rodné č.:   čísl. cest. dokladu


1.________________________________________________________________________


2.________________________________________________________________________


3.________________________________________________________________________


4.________________________________________________________________________
Zálohu ve výši nejméně 50 % ceny je nutno uhradit současně s přihláškou, celou částku nejpozději 30 dnů před termínem odjezdu..
Seznámil/a jsem se s „Všeobecnými podmínkami účasti na exkurzích MVS v Brně“. V případě neúčasti na objednané exkurzi uhradím příslušné storno (na úhradu nákladů vzniklých MVS).

 


V Brně dne ……………                              podpis…………………


Veškerou korespondenci týkající se exkurzí (i platby poštovními poukázkami) zasílejte na adresu Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, Solniční 12,  602 00 Brno, tel.: 542 212 614 , fax: 542 22 03 45, e-mail: mvsbrno@seznam.cz  a označte heslem „exkurze“